İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları

2019 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI

2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan 2019 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;

 29/03/2018 tarih ve 1 sayılı Bakanlığımız Taşınmaz Kültür Varlıklarına Onarımına Yardım Komisyonu Kararı ile -PROJE İÇİN01/10/2018 TARİHİNEKADAR, UYGULAMA İÇİN28/12/2018 TARİHİNEKADAR, TOPLU BAŞVURULARIN 2018 MAYIS AYIN SONUNA KADAREKSİKSİZ OLARAK Müdürlüğümüz Pasaport Hizmet Binasına Yatırım Şubesine teslim edilmelidir. Başvuru dosyaları aslı ve sureti olarak 2 dosya olarak düzenlenmelidir. Başvurusu yapılmış, ancak Komisyon kararları Müdürlüğe geldikten önce projesi onaylanan maliklere yardım bedeli ödenmez. Proje onay tarihinin Müdürlükle malik arasında imzalanacak Sözleşme tarihinden sonra olması lazım! 

GEREKLİ BELGELER

Projeler için:

1-Başvuru dilekçesi (EK-1);

2-T.C.kimlik numarası beyanı;(kimlik fotokopisi)

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi; (İlgili Tapu Müdürlüğünden tapu kaydı)

7- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge;(ilgili Belediyesinden veya Kadastro Müdürlüğünden alınacak imar veya sit veya kadastral pafta).

8- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor (Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile “Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yaklaşık Maliyeti Hazırlama Yöntemi/Teknik Şartnamesi”’ne göre hazırlanmalıdır. Yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.)
9-Dijital ortamda yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü; (sadece CD-albüm değil)

10-Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair imzalı taahhütname.

Bakanlığımız nezdinde oluşturulan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu” 2019 Mart’ında toplanıp ilden gelen başvuruların içinden yardım verilecek taşınmaz seçiyor (kriterler:a) UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Listelerinde bulunan alanlardaki taşınmazlar,b) Sokak veya doku bütünlüğü oluşturan taşınmazlar,c) Yapısal durumu itibarıyla onarımı aciliyet arz eden taşınmazlar,ç) Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer taşıyan taşınmazlar,d) Proje ve uygulamaları yılı içinde tamamlanacak taşınmazlar.(Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik). Komisyon kararları Müdürlüğümüze Nisan gibi iletiliyor. Yardım alacak maliklerle bir hafta içerisinde Sözleşme imzalanıyor ve malikler anlaştığı mimara (Müdürlük mimar temin veya tavsiye etmiyor, gerekli tavsiyeler Mimarlar Odasından alınabilir, mimarın uzman restoratör olması gerekiyor) çizdiriyor, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna onaylatıyor. Kurulun şart koştuğu bütün ek çizim ve koşulların yerine getirilmiş olması lazım. Sonra onaylanmış proje İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne (Bornova Murat Köşkü) iletiliyor, Müdürlük Yapı Alanı Hesap Formunu doldurarak, projeyi (Kurul Onay Kararı ile birlikte) Bakanlığa gönderiyor. Bakanlıktan yardım ödeneği Müdürlüğümüze gönderiliyor ve malikten “Vergi Borcu Yoktur” ile İBAN numarası istenerek, yardım bedeli ilgilinin banka hesabına yatırılıyor. Bütün bu işlemler Sözleşmede belirtilen şekildedir: Rölöve ve restorasyon projelerinin onaylanmasının ardından yapı alanı ve maliyet hesabının en geç 11.12.2017 tarihinde Genel Müdürlük evrak kayıt sistemine girecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra Genel Müdürlük evrak kayıt sistemine giren hesapların istek sahibine ödeme yapılması Genel Müdürlük uygun görüşüne tabidir, istek sahibi ödeme gerçekleşmemesi durumunda hak iddia edemez.”

Uygulamalar için istenilecek belgeler:

1-Başvuru dilekçesi (EK-2)

2-T.C.kimlik numarası beyanı;

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi;

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak taşınmazın tescilli olduğuna dair karar örneği veya varsa tescil fişi;

6-Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler;

7-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi;

8-Taşınmazın işaretlendiği sit, imar, kadastral paftalardan biri;

9- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (Uygulama yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.)
10-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf CD şeklinde.

Başvuru dosyaları aslı ve sureti olarak 2 dosya olarak düzenlenmelidir.

İRTİBAT: 1344 Sokak, No:2, Akdeniz Mahallesi, 35210, Tel: 483 51 17, 483 62 16 (Dahili 148, 144)

EK 1:

EK 2: